Handyman Henry Handyman-auto  en   lv 

Debby Eisenberg

Es paz?stu Henriju jau 10 gadus. Vi?š ir daudz vair?k k? celtnieks - vi?š ir ''vec?s skolas'' m?ksliniecisks amatnieks. Henrijs izpild?s ikkatru darbu, mazu vai lielu, ar anal?tisku pieeju, lai noskaidrotu visefekt?g?ko veidu, k? turpin?t. Kad darbs uzs?kts, vi?š ir orient?ts uz deta??m, uzticams, ener?isks un piekl?j?gs. Nezinu nevienu, kuram uztic?tos vair?k, lai celtu, labotu, vai remont?tu savu m?ju. Vi?š tieš?m ir lielisks meistars.

Debby Eisenberg


Judy Waznicki

Mana ?imene ieg?d?j?s skaistu vecu m?ju, kurai bija nepieciešams diezgan daudz remontdarbu. Mana draudzene bieži j?smoja par Henrija Rozenkopfa darbu, aicinot uztic?t darbu vi?am. P?c daudzk?rt?jas vilšan?s, ko man sag?d?ja ''liel?s'' celtniec?bas komp?nijas, es piezvan?ju Henrijam. M?s bij?m tik p?rsteigti par vi?a kvalitat?vo darbu, god?gumu un atbild?bas saj?tu, ka visus turpm?k veicamos darbus uztic?j?m tikai Henrijam. Darbs vienm?r tiek nevainojami paveikts, un m?s vienm?r esam priec?gi ar galarezult?tu.

Judy Waznicki


Rochelle Linnetz

Jebkura darba veikšanai - maza vai liela es ?paši iesaku Henriju. Vi?š ir visgod?g?kais un taisn?g?kais str?dnieks, ar kuru jebkad esmu sask?rusies, un par vi?a darba kvalit?ti nekad nav j?šaub?s.
Esmu bez uztraukuma un nepieciešam?bas uzraudz?t vi?u vienu atst?jusi sav?s m?j?s str?d?jam. Zinu, ka vi?š vienm?r tieksies savu darbu izdar?t p?c iesp?jas lab?k.

Rochelle Linnetz


Steve Todd

Es ieteiktu Henriju jebkuram, kam ir apnikusi vid?ja darba kvalit?te. Henrija darbs ir tik tuvu perfekcionismam, cik vien iesp?jams.
Vi?š ir str?d?jis pie daudziem projektiem man? saimniec?b?, no kuriem visi tika pabeigti savlaic?gi un par ?oti sapr?t?g?m cen?m un ar kvalit?ti, ko Henrijs izmanto k? savu standartu. Ja v?lies, ka darbs tiek izdar?ts pareizi, zvani Henrijam ... Tu b?si priec?gs, ka vi?am piezvan?ji, un Tu turpin?si izmantot vi?a pakalpojumus ar? n?kotn? - es to garant?ju!

Steave Todd, West Hills, CA


Ross Haber

Sveiks, Henrij!
V?l?jos pateikt paldies par Tavu darbu, k? ar? daudziem citiem projektiem, kurus esi veicis p?d?j? gada laik?; visvair?k par Tavu r?p?go darbu ar cementa daksti?iem un l?st?t?m m?jas fas?dei. Tava god?g? un r?p?g? profesion?l? pieeja man bija pat?kami atsvaidzinoša.

Ross Haber, www.rahstudios.com