Handyman Henry Handyman-auto  en   lv 
     

Laipni l?gti man? m?jas lap?!


Jums m?j?s ir veicami nelieli remontdarbi
vai ar? k?ds darbietilp?g?ks projekts?
Manu darbu izpilde vienm?r atbilst augstas
kvalit?tes pras?b?m.
Es lepojos ar uzman?bas velt?šanu nians?m
un amatu prasmi, ko esmu ieguvis
str?d?jot gan Latvij?, gan ASV.

Zvaniet jau šodien, lai sa?emtu konsult?ciju

+358 (0)401920674


Henrijs Rozenkopfs